Wybierz język: PL

NASZA SZKOŁA

ZESPÓŁ SZKÓŁ

OBIEKTY i PRACOWNIE

DO POBRANIA

GALERIA

ARCHIWUM

Wybór oferty

Nawigacja: Home / Wybór oferty

                                                                                                                                                                                                   Górzno, dnia 14.12.2015 r.
Znak pisma: O-ZS-3201/23/2015
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sprzątanie pomieszczeń szkolnych w obiektach i utrzymanie terenów zielonych Zespołu Szkół w Górznie w latach 2016-2017
 
                  Zespół Szkół w Górznie, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych[1] (zwanej dalej: ustawą) informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu na Wykonawcę została wybrana firma:

EKO-BŁYSK s.c., ul. Ks. Śmigockiego 1, 87-320 Górzno

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w Siwz, jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu, wykonawca nie podlega wykluczeniu.             
 
Zestawienie złożonych ofert:
 
 
Lp
 
Nazwa i adres Wykonawcy
 
Cena ofertowa brutto
Łączna punktacja przyznana ofertom wg wzoru:
Cena ofert najniższej
--------------------- x100
Cena ofert badanej
1 EKO-BŁYSK s.c.
ul. Ks. Śmigockiego 1, 87-320 Górzno
152.200 zł 100 pkt
 
 


[1]Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz. 907 z późn.zm.


WAŻNE LINKIWszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione.
Administrator serwisu: Brodnica - portal eBrodnica.pl / Na silniku windu.org